1.    გიორგი წერეთლის ფილოსოფიური მსოფლმხედველობისათვის, ფილოსოფიის ინსტიტუტის შრომები", . III, 1951

2.    ნებელობის თავისუფლების პრობლემა . თარხნიშვილის მსოფლმხედველობაში, ფილოსოფიის ინსტიტუტის შრომები, . V, 1954

3.    შესაძლებლობისა და სინამდვილის კატეგორიების ურთიერთკავშირის საკითხისათვის, ფილოსოფიის ინსტიტუტის შრომები, . VI, 1955

4.    Критика учения Ньютона о пространстве и времени, ფილოსოფიის ინსტიტუტის შრომები, . VII, 1956

5.    Выступление по поводу доклада чл. кор. АН СССР А.Д. Александрова на Всесоюзном совещании по философским вопросам естествознания. კრ. "Философские проблемы современного естествознания",Москва, 1959

6.    სივრცე, როგორც მატერიის არსებობის ძირითადი ფორმა ფილოსოფიის ინსტიტუტის შრომები, . IX. 1960

7.    კანტისა და აინშტაინის სივრცისა და დროის თეორიების ურთიერთობის საკითხისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების მოამბე, . III, 1961.

8.    Философские взгляды И.Р. Тархнишвили. კრ. Научное наследие И.Р. Тархнишвили, Тбилиси, 1962 (Ред. Н.Н. Дзидзишвили)

9.    ფიზიკური ცნებების საზრისიანობის ოპერაციონალური კრიტერიუმის შესახებ. ფილოსოფიის ინსტიტუტის შრომები, . XI. 1962.

10. ნეოპოზიტივისტური ნატურფილოსოფიის ძირითადი პრობლემები. კრ. თანამედროვე ბურჟუაზიული ფილოსოფიის ზოგიერთი ძირითადი მიმართულების კრიტიკა", თბილისი, 1963 (რედ. . ავალიანი, . თევზაძე).

11. სივრცე და დრო. კრ. დიალექტიკური მატერიალიზმის ზოგიერთი კატეგორია", თბილისი, 1964.

12. Проблема движения и критика новой попытки реставрации метафизики, ჟურნ. მაცნე (ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიისა და სამართლის სერია), #5, 1965.

13. შემეცნების თეორიის საგანი. კრ. დიალექტიკური მატერიალიზმის შემეცნების თეორიის პრობლემები", თბილისი, 1966.

14. უსასრულობის პრობლემისათვის. კრ. . . ლენინი და დიალექტიკური მატერიალიზმის პრობლემები", თბილისი, 1969 (რედ. . ავალიანი).

15. რეალური აუცილებლობის ბუნებისათვის. კრ. . . ლენინი და დიალექტიკური მატერიალიზმის პრობლემები", თბილისი, 1969 (რედ. . ავალიანი).

16. К вопросу о природе реальной необходимости. კრ. `МетодологиЧеские проблемы современной науки", Москва, 1969.

17. მოძრაობა, იხ. სახელმძღვანელო დიალექტიკური მატერიალიზმი, თბილისი, 1970.

18. ჰანს რაიხენბახი. კრ. XX საუკუნის ბურჟუაზიული ფილოსოფია, თბილისი, 1970 (რედ. . თევზაძე).

19. ბრიჯმენი. კრ. XX საუკუნის ბურჟუაზიული ფილოსოფია, თბილისი, 1970 (რედ. . თევზაძე).

20. К вопросу о природе реальной необходимости . ჟურნ. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 56, #1, 1969.

21. К проблеме бесконечности , ჟურნ. მაცნე (ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის, ეკონომიკისა და სამართლის სერია), 1971, #4.

22. Предмет марксистской онтологии. კრ. О предмете философии, Тбилиси , 1973 (რედ. . ავალიანი).

23. რა არის მატერია, როგორც სუბსტანცია? ჟურნ. მაცნე (ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის, ეკონომიკისა და სამართლის სერია), 1973, #1

24. ლუდვიგ ფონ ბერტალანფი - სიცოცხლის პრობლემები. რეფერატული ჟურნალი თანამედროვე ბურჟუაზიული ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები, თბილისი, 1973.

25. Предмет философии естествознания . ჟურნ. მაცნე (ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის, ეკონომიკისა და სამართლის სერია), 1974, #2.

26. აბსოლუტური მოძრაობა და აბსოლუტური უძრაობა. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია (ქსე), . I, თბილისი, 1975.

27. ალბათური აუცილებლობა, ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია (ქსე), . I, თბილისი, 1975.

28. ალბათური მიზეზობრიობა, ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია" (ქსე), . I, თბილისი, 1975.

29. აბსოლუტური და რელატიური სავლე წერეთლის დიალექტიკურ-ლოგიკურ კონცეფციაში, ჟურნ. მაცნე" (ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის, ეკონომიკისა და სამართლის სერია), 1977, #1.

30. გიორგი წერეთლის ორი უცნობი ხელნაწერი. გაზ. თბილისი", 1977, 15 ნოემბერი.

31. რა ენიდან ითარგმნა ქართულად ბაუმაისტერის თხზულებანი? ჟურნ. მნათობი", 1978, #1.

32. რეალობის პრობლემისათვის. კრ. ობიექტური სამყაროს დიალექტიკური კანონზომიერება", თბილისი, 1978 (რედ. . ჭავჭავაძე).

33. Методологический принцип современной научной картины мира. კრ. "Философия и методологические вопросы науки", Ереван, 1977 (Ред. С.Ш.Авалиани, Дж.Т.Ахмедли, Г.А.Геворкян).

34. Жизнь и деятельность С.Б.Церетели. კრ. Диалектика, логика, теория познания, Тбилиси, 1979 (Ред. В.Гогоберишвили)

35. Структура (уровни) человеческого познания. კრ. Диалектика, логика и теория познания, Тбилиси, 1979 (Ред. В.Г.Гогоберишвили)

36. Движение, пространство и время. კრ. Материалистическая диалектика (Соавторы: Б.Т.Алексеев, А.М.Мостепаненко, В.И.Свидерский), т.1. Москва, 1981

37. რუსთაველის ნატურფილოსოფიური შეხედულებანი, ჟურნ. მნათობი, 1981, #7.

38. ბუნების დაცვის ფილოსოფიური საფუძვლები, ჟურნ. საქართველოს ბუნება, 1982, #4.

39. დუნს სკოტუსი ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია (ქსე), . III, თბილისი, 1977.

40. ფილოსოფიური ცოდნის სპეციფიკა, ჟურნ. მაცნე" (ფილოსოფისა და ფსიქოლოგიის სერია), 1983, #1.

41. Причинность и самопричинность. კრ. Принцип детерминизма, Саратов, 1983 (Ред. Я.Ф.Аскин)

42. ანტონ ბაგრატიონი და XVIII საუკუნის რუსული ფილოსოფიური აზროვნება. ჟურნ. მაცნე" (ფილოსოფიის და ფსიქოლოგიის სერია), 1983, #3.

43. Философские основы защиты природы. კრ. Марксизм-ленинизм и актуальные проблемы экологии, Тбилиси, 1983

44. Единство человеческого знания. კრ. Методологические вопросы философии и науки, Тбилиси, 1985

45. მეცნიერების ბუნება და მისი განვითარების კანონზომიერება. კრ. ფილოსოფია და მეცნიერება", თბილისი, 1986 (რედ. . ავალიანი, . ერქომაიშვილი).

46. სავლე წერეთელი. წიგნში: სავლე წერეთელი, ნარკვევები ფილოსოფიის ისტორიაში, . II, თბილისი, 1986 (რედ. . თევზაძე).

47. სოლომონ დოდაშვილის ნატურფილოსოფიური შეხედულებანი. კრ. სოლომონ დოდაშვილი, თბილისი, 1986.

48. ცოდნის ბუნება და მისი ონტოლოგიური საფუძვლები. კრ. დიალექტიკური მატერიალიზმის ონტოლოგიური ასპექტები", თბილისი, 1987 (რედ. . ავალიანი).

49. ადამიანის თავისუფლების გენეზისის პრობლემა ბუნებისმეცნიერების ფილოსოფიის თვალსაზრისით. კრ. ფილოსოფია და ბუნებისმეტყველება", თბილისი, 1987 (რედ. . ავალიანი).

50. პოსტპოზიტივიზმი კრ. თანამედროვე ბურჟუაზიული ფილოსოფია", თბილისი, 1988 (რედ. . თევზაძე).

51. Аристотель, как родоначальник философии науки. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები", . 292, 1989.

52. ყოფიერება; მეცნიერული ცოდნა და ღირებულება; ფილოსოფიური მსოფლმხედველობა და თანამედროვე გლობალური პრობლემები. სახელმძღვანელო: ფილოსოფიის შესავალი", თბილისი, 1990.

53. ფსევდოაბსოლუტურის ფილოსოფია, ჟურნ. მაცნე" (ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის სერია), 1991 #1.

54. Наукова теория i закономiрнiсть ii розвитку ჟურნ. Философська i соцiолоgiчна думка №12, Киев, 1990

55. Научная теория и закономерность ее развития. ჟურნ. Философская и социологическая мысль, Киев, 1990, №12

56. მატერიალური სუბსტანციის პრობლემა. ჟურნ. მაცნე" (ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის სერია) 1993, #1.

57. მეცნიერული ონტოლოგია და თეოლოგია, ჟურნ. რელიგია, #10-11, 1993.

58. მეცნიერული თეორიის განვითარების პრობლემა. ჟურნ. მეცნიერება და ტექნიკა, 1994.

59. სუბსტანციური არსების შემეცნების წესი. ჟურნ. რელიგია, #3-4-5, 1994.

60. მეცნიერება და რელიგია. ჟურნ. რელიგია", #1-2-3, 1995.

61. ფილოსოფიის მეცნიერულობის პრობლემა. გაზ. განათლება, მეცნიერება, ბიზნესი", 1996, აპრილი.

62. ბუნებრივი თეოლოგია და დიდი აფეთქების თეორია, ჟურნ. რელიგია" 1997 #4-5-6.

63. მეცნიერული ონტოლოგიის ცნება. კრ. ფილოსოფიური ძიებანი", კრ. I თბილისი, 1997 (რედ. . ავალიანი).

64. ფსევდოაბსოლუტურის თეორია, კრ. ფილოსოფიური ძიებანი", კრ. I, თბილისი, 1997 (რედ. . ავალიანი).

65. ობიექტურის ცნების ონტოლოგიური საზრისი. კრ. დიალექტიკა და ლოგიკა", თბილისი, 1987 (რედ. . ავალიანი).

66. მაქს პლანკის საბუნებისმეტყველო-თეოლოგიური კონცეფცია. ჟურნ. რელიგია", 1998, #3-4.

67. Philosophy of the Pseudoabsolute. XX საერთაშორისო ფილოსოფიური კონგრესის მასალები, ბოსტონი, 1998. http://www/bu/edu/wep/papers/onto/Aval/htm

68. დაკვირვებადობის პრინციპის ახალი საზრისი. კრ. ფილოსოფიური ძიებანი", III, თბილისი, 1999 (რედ. . ავალიანი).

69. ჰეგელი ქრისტიანული რელიგიის განსაკუთრებულობის შესახებ, ჟურნ. რელიგია", #4-5-6, 2000.

70. ძალისა და მატერიის განუყრელობის მატერიალისტური თეზისის კრიტიკა, კრ. ფილოსოფიური ძიებანი", IV, თბილისი, 2000 (რედ. . ავალიანი).

71. Philosophy of the Pseudoabsolute. კრ. `ფილოსოფიური ძიებანი", V, თბილისი, 2001.

72. კოსმოლოგიურ-ანთროპული ტელეოლოგია. კრ. ფილოსოფიური ძიებანი", VI, თბილისი, 2002 (რედ. . ავალიანი).

73. ანთროპოცენტრიზმი. კრ. ფილოსოფიური ძიებანი". VII, თბილისი, 2003 (რედ. . ავალიანი).

74. ბაგრატიონთა სამეფო დინასტიის წარმომადგენელთა ფილოსოფიური შეხედულებანი. წიგნში: ბაგრატიონები", თბილისი, 2003 (რედ. . მეტრეველი).

75. ონტოლოგია და აქსიოლოგია. კრ. ფილოსოფიური ძიებანი", II, 1998 (რედ. . ავალიანი).

76. კარლ პოპერის `ცოდნის ზრდის" თეორიის კრიტიკული ანალიზი, კრ. ფილოსოფიური ძიებანი", VIII, თბილისი, 2004 (რედ. . ავალიანი).

77. მეტაფიზიკა: ცოდნა თუ რწმენა? კრ. ფილოსოფიური ძიებანი". IX, თბილისი, 2005 (რედ. . ავალიანი).

78. მეცნიერების ონტოლოგიური საწყისი, ჟურნ. მაცნე" (ფილოსოფიის სერია), #1-2, 2004.

79. ფილოსოფიის საგანი და მეთოდი; შემეცნების თეორია და მეცნიერების ფილოსოფია - ორი თავი წიგნში: `ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია" . IV, თბილისი, 2003 (რედ. . მახარაძე).

80. Трансформация метафизики, Вопросы философии, 2006

81. Transformation of Metaphysics, კრ. `ფილოსოფიური ძიებანი", X, 2006 (რედ. . ავალიანი).

82. მეტაფიზიკური მსოფლმხედველობის ტრანსფორმაცია, კრ. მეცნიერება და რელიგია", თბილისი, 2005 (რედ. . ჩიქოვანი).

83. Трансформация метафизического мировозрения. კრ. მეცნიერება და რელიგია", თბილისი, 2005 (რედ. . ჩიქოვანი).

84. კონვენციის გნოსეოლოგიური ფუნქცია, ჟურნ. მაცნე" (ფილოსოფიის სერია), თბილისი, 2005.

85. სავლე წერეთლის დიალექტიკური ლოგიკის ძირითადი პრინციპები. კრ. სავლე წერეთელი", თბილისი, 2007 (რედ. . ავალიანი, . კალანდია).

86. კაუზალური დეტერმინაციის უნივერსალურობის პრობლემა, კრ. ფილოსოფიური ძიებანი." XI, თბილისი, 2007 (რედ. . ავალიანი).

87. თეორიული გონების სტრუქტურა, ფილოსოფიური ძიებანი XII, 2006.

88. დეტერმინიზმისა ინდეტერმინიზმის პოპერისეული კონცეფცია, ფილოსოფიური ძიებანი, XII, 2008.

89. The Philosophy of the Pseudoabsolute იხ. ჟურნ. Culture and Philosophy, Washington,, 2008

90. კიდევ ერთხელ ფსევდოაბსოლუტური ღირებულების შესახებ. იხ. წიგნში: ადამიანი, ფილოსოფია, კულტურა, თბილისი, 2008.

91. გაშუალებული დაკვირვების შესაძლებლობის პრობლემა. იხ. ფილოსოფიური ძიებანი, X111, 2009

92. ფსევდოაბსოლუტურის გნოსეოლოგიური უნივერსალურობა. იხ. ფილოსოფიური ძიებანი, X111, 2009

93. რამდენიმე აუცილებელი განმარტება. იხ. ფილოსოფიური ძიებანი, X111, 2009

94. მოდალური კატეგორიების სტრუქტურული მთლიანობა. მაცნე {ფილოსოფიის სერია}, N 1, 2008

95. ჭეშმარიტების თეორიის ვარიაციები, იხ. ფილოსოფიური ძიებანი, X1V, 2010

96. წინაღმდეგობის შეუძლებლობის კანონის გნოსეოლოგიური საზრისი, მაცნე {ფილოსოფიის სერია} , 2009.

97. ემპირიული და რაციონალური აზროვნება. იხ. წიგნში: რევაზ გორდეზიანის დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2010.

98.ზოგადია არსებობის ფორმის შესახებ. წიგნში: ფილოსოფია, მეცნიერება, რელიგია {მიძღვნილი ვაჟა გოგობერიშვილის ხსოვნისადმი}.

99.ღმერთის არსებობის დასაბუთება თეორიული გონების ფარგლებში, რელიგია, 3, 2012.

100.ანთროპოცენტრიზმის ლოგიკურ-ფილოსოფიური აპოლოგია. ფილოსოფიური ძიებანი,XVII, 2013.

101.დიალექტიკური წინააღმდეგობისა და არისტოტელეს წინააღმდეგობის შეუძლებლობის კანონის თავსებადობის პრობლემა. ფილოსოფიური ძიებანი XVIII, 2014.

102 ათეიზმის გნოსეოლოგიური საფუძვლების კრიტიკა, (იბეჭდება)

103.რამდენიმე აუცილებელი განმარტება. ფილოსოფიური ძიებანი, XIII,2009.

104. გასული საუკუნის ქართველ ფილოსოფოსთა ბატალური ისტორიიდან. ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმომხილველი, N5, 2015

105. კარლ პოპერის ფილოსოფიის კრიტიკული ანალიზი ფილოსოფიური ძიებანი, XIX, 2015

106. მეცნიერული ონტოლოგიისა და ფსევდოაბსოლუტურის ფილოსოფიის თავსებადობის პრობლემა. ფილოსოფიური ძიებანი, XX, 2016

107. რა არის ფსევდოაბსოლუტურის ფილოსოფია? {ნათელი, ყველასათვის გასაგები გადმოცემა}, ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმომხილველი, N5, 2015

108. სტატიები ენციკლოპედიებში: ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, 1-10; ენციკლოპედია საქართველო, 1-3

109. ათეიზმის გნოსეოლოგიური საფუძვლების კრიტიკა, რელიგია, N2, 2015

110. ქრისტიანული რელიგიის სამი ქვაკუთხედი, რელიგია, N3, 2015